در خیالم

بعضی وقتا هست که میخوای کنارت باشد...

محکم بغلت کنه...

بذاره اشک بریزی تا آروم بشی...

بعد آروم تو گوشت بگه...

.

.

دیونه من که باهاتم....

/ 1 نظر / 3 بازدید