برای من ناراضی!

دختران شهر

به روستا فکر می کنند

دختران روستا

در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک می میرند

کدام پل

در کجای جهان 

شکسته است

که هیچکس به خانه اش نمی رسد!

گروس عبدالملکیان

هیچی دیگه موندم چطوره که هیچکس از جایش راضی نیست... این رضایت هم عجب گوهر نایابی است این روزا... 


/ 7 نظر / 29 بازدید
ماریا

آره واقعا ولی این خانومه تو عکس چه آرامش دلپذیری داره ،شاید نشان از همون رضایته، دلم خواست.

محمد رضا

اگر آدم آرام و قرار نداشته باشد و حرص و طمعش جاودان باشد ... ناگزیر زندگی را باخته است ... این رضایت و قناعت هم از آن مفاهیم بلندی می باشند که نیاز زندگی هستند در حالیکه نباید دستاویزی برای رخوت و کسالت باشند ...

سوری

اهوم.... چه عسکی[پلک]